नया संबिधान कस्तो बनाउने ?ग्रेटर नेपाल

केन्द्रिय प्रदेश

जनता द्वारा प्रतक्ष निर्बाचन प्रणाली द्वारा निर्रबाचित राष्ट्रपति राष्ट्र को कार्यकारी प्रमुख हुनेछ
केंद्रीय तहमा बडिमा १० जना मंत्री हरु हुनेछन जसलाई रास्ट्रपति ले चुन्ने छन, उनिहरु संसद सदस्य हुनु पर्नेछ र चुनीएको १ महिना भीत्र ससदा द्वारा अनुमोदित हुनु पर्नेछ . नत्र स्वत पद निष्क्रिय हुने छन ,

कुनै पनि ब्यक्ति २ कार्यकाल भन्दा बढ़ी रास्त्रपति , वा प्रधानमन्त्री, वा मंत्री बा संसद सदस्य हन पाउने छैन

रास्ट्रपति वा सासद सदस्य वा मंत्री हुनाको लागी न्यूनतम शैक्षीक योग्यता :

रास्ट्रपति को उमेदवार हन कम्तिमा पनि स्नातकोतर पास गरेको हुन पर्नेछ .

संसद सदस्य हुनको लागी कम्तिमा पनि स्नातक पास गरेको हुनु पर्नेछ .

(तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागी हुने संसद सदस्य को लागी यो नियम लागू हूने छैन )

संघीय प्रदेश

संघीय राज्यमा प्रतक्ष निर्बाचन प्रणाली द्वारा निर्बाचित एक मुख्य मंत्री हुनेछन . संघीय राज्यमा बढिमा ७ जना मंत्री हरु हुनेछन जसलाई स्थानीय संघीय प्रदेश का मुख्यमंत्री ले चुन्ने छन, उनिहरु स्थानीय संसदको सदस्य हुनु पर्नेछ र चुनीएको १ महिना भीत्र ससद द्वारा अनुमोदित हुनु पर्नेछ . नत्र स्वत पद निष्क्रिय हुने छन ,

कुनै पनि ब्यक्ति २ कार्यकाल भन्दा बढ़ी मुखत्य मंत्री , वा मंत्री बा संसद सदस्य हन पाउने छैन

मुख्य मंत्री वा सासद सदस्य वा मंत्री हुनाको लागी न्यूनतम शैक्षीक योग्यता
मुख्य मंत्री को उमेदवार हन कम्तिमा पनि स्नातकोतर पास गरेको हुन पर्नेछ .

संसद सदस्य हुनको लागी कम्तिमा पनि स्नातक पास गरेको हुनु पर्नेछ .

(तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागी हुने संसद सदस्य को लागी यो नियम लागू हूने छैन )

Advertisements