फूलका फोटो हरु -under my camera
ful ko foto 5

हिजो खिचेका थप केही फूल हरु –